Phone: 519-578-7579

Christmas Choir at St. Anthony Daniel Parish